مرکز مجازی مهدویت

روش تدریس فعال

روش تدریس فعال :

روش تدریس فعال، روشي است كه در آن فراگیردر جريان ياددهي – يادگيري نقش فعالي بر عهده دارند .در این رویکرد فراگیر خود مستقیماً در یادگیری مشارکت داشته و برای رسیدن به هدف تلاش می کند. در این روش چگونه یاد گرفتن مهم تر از چه چیزی یاد گرفتن است . در روش تدریس فعال فراگیران بر اثر تاثیر خود بر محیط و واکنش فعال خود در برابر عمل محیط به پیشرفت دست می بابد.

در روشهای تدریس فعال یاگیری از پایداری بیشتری برخوردار است. فراگیران با سطوح بالاتر در حیطه شناختی درگیر می شوند.فراگیران در این روشها میتوانند برای دیگران نیز یافته های خود را بازگو کنند .