مرکز مجازی مهدویت

تعریف روش تدریس

روش تدریس از محدوده ی علوم «روش شناختی» است که بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و براساس خلاقیت و نوآوری فرادهنده شکل می گیرد و به عبارت دیگر؛ روش تدریس مجموعه فعالیت هایی است که با توجه به امکانات موجود تعریف شده است تا مساعدترین زمینه را برای آموزش موثر فراهم آورد.

تدريس در برگیرنده مفاهيم مختلفی چون:

1. نگرش ها

2.گرايش ها

3. باورها عادتها و شيوه هاي رفتار و به طور كلي انواع تغييراتي را كه مي خواهيم در مخاطب ايجاد كنيم، می باشد.

از مراحل مهم تدریس، انتخاب روش تدريس است. در واقع به مجموعه تدابير منظمي که از سوی مربی براي رسيدن به هدف تدریس، با توجه به شرايط و امکانات اتخاذ مي شود «روش تدريس» می گويند.

روش تدریس را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:

الف : روش تدریس فعال

ب: روش تدریس غیر فعال

روش تدریس فعال : روش فعال، روشي است كه در آن فراگیردر جريان ياددهي – يادگيري نقش فعالي بر عهده دارند . در این رویکرد فراگیر خود مستقیماً در یادگیری مشارکت داشته و برای رسیدن به هدف تلاش می کند.

 در روش های تدریس فعال  مربی مهدی به اصلاح و تقویت مهارت های همكاری و احترام به اندیشه های دیگران، پرورش تفكر انتقادی و تحمل اندیشه های مخالف توجه دارد.در زیر به برخی از مزیت های این روش پرداخته می شود.

مزیت های روش تدریس فعال

1.مربی هدایت گر و تسهیل کننده جریان یادگیری است.

2. فراگیر در فعالیت های کلاسی فعال هستند و مسائل را بررسی و حل می کنند.

3. فراگیر با همیاری دیگران به یادگیری می پردازند.

4. فراگیر پژوهش می کنند و نتیجه آن را در کلاس گزارش می نمایند.

5.منبع یادگیری علاوه بر کتاب شامل مواد آموزشی دیگر نیز می باشد.

6. علاوه بر جنبه تمرینی جنبه کاوشگری دارد.

7. فرصت خود ارزیابی برای فراگیران فراهم می شود.

8. هر فراگیر با خودش مقایسه می شود.

9. زمینه برای مهارتهای اجتماعی، از طریق تبادل نظر در گروه فراهم می شود.

روش تدریس غیر فعال : در این رویکرد آموزشی، مربی محور و ارائه دهنده اطلاعات است و فراگیران صرفاً شنونده و حفظ کننده اطلاعات هستند. در روش تدریس غیر فعال فراگیران غیر فعال می باشند.

 در روش های تدریس فعال  مربی مهدی به اصلاح وتقویت مهارت های همكاری و احترام به اندیشه های دیگران، پرورش تفكر انتقادی و تحمل اندیشه های مخالف توجه دارد.در زیر به برخی از مزیت های این روش پرداخته می شود.

معایب روش تدریس غیرفعال:

1.مربی فعال است و مطالب را به طور کامل ارائه می دهد.

2.مربی راه حل ها و پاسخ را ارائه می دهد.

3.منبع یادگیری فقط کتاب است.

4.ملاک یادگیری کسب نمره است.

5.تکالیف بدون هدف و خسته کننده است.

6.ارزشیابی از یادگیری بیشتر در محدوده دانستنی ها است.

7.فراگیران از فعالیت های خود و دیگران ارزشیابی نمی کنند.

8.ملاک یادگیری در ارزشیابی بیشتر در مقایسه با دیگر فراگیران است.

9.فراگیران مفهوم آموزی می کنند.

10.ارزشیابی پایانی بیشتر ملاک عمل است.

منبع:

1. گرد آوری از سایت های فنون تدریس

2. www.hozwh.net