مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 مهر 1397

چه جمعه ها

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی
چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی
خـلـیـل آتـشـین سخن، تبــر به دوش بت شـکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

نظر شما :