مرکز مجازی مهدویت

چه جمعه ها

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی
چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی
خـلـیـل آتـشـین سخن، تبــر به دوش بت شـکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

نظر شما :