مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 بهمن 1396

چه جمعه ها

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی
چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی
خـلـیـل آتـشـین سخن، تبــر به دوش بت شـکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

نظر شما :