مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 بهمن 1396

هوایت

هوایت که به سرم میزند،دیگر در هیچ هوایی نمی توانم نفس بکشم...
عجب نفس گیر است هوای بی تویی...

نظر شما :