مرکز مجازی مهدویت
پنج شنبه 28 تیر 1397

روزی هزار بار ...

روزي هزار بار دلت را شكسته ام
بيخود به انتظار وصالت نشسته ام
هر بار اين تويي كه رسيدي و در زدي
هر بار اين منم كه در خانه بسته ام