مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

عرفه

گر تو راضی شوی از من؛همه روزم عرفه است
نامه ای گر شود از سوی تو امضاء کافیست

نظر شما :