مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 بهمن 1396

عرفه

گر تو راضی شوی از من؛همه روزم عرفه است
نامه ای گر شود از سوی تو امضاء کافیست

نظر شما :