مرکز مجازی مهدویت
پنج شنبه 28 تیر 1397

عرفه

گر تو راضی شوی از من؛همه روزم عرفه است
نامه ای گر شود از سوی تو امضاء کافیست