مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

روزها نو نشده

روزها نو نشده کهنه تر از دیروز است
گر کند یوسف زهرا نظری، نوروز است
ای خدا کاش شود سال نوم عید فرج
که نگاهم نگران منتظر آن روز است

نظر شما :