مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 بهمن 1396

بغض بی رنگ

جمعه یعنى بغض بى رنگ غزل
هق هق بارانى چنگ غزل
زخمه اى از جنس غم بر تار دل
تا فرو شوید غم هجران دل

نظر شما :