مرکز مجازی مهدویت

بغض بی رنگ

جمعه یعنى بغض بى رنگ غزل
هق هق بارانى چنگ غزل
زخمه اى از جنس غم بر تار دل
تا فرو شوید غم هجران دل

نظر شما :