مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 مهر 1397

جمعه یعنی ...

جمعه یعنى یک غزل دلواپسى
جمعه یعنى گریه هاى بى کسى
جمعه یعنى روح سبز انتظار
جمعه یعنى لحظه هاى بى قرار

نظر شما :