مرکز مجازی مهدویت

بازگشت

خوش آنروزی که مولا باز گردد
اناالمهدی طنین انداز گردد
خدایا! پرچمش را باز گردان
به زهرا،یوسفش را باز گردان

نظر شما :