مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 بهمن 1396

عیدی

یارب عید است،عطابر همه ده
بر ماتم واندوه همه خاتمه ده
پایان غم همه ظهور مهدیست
تعجیل فرج به مهدی فاطمه ده

نظر شما :