مرکز مجازی مهدویت
پنج شنبه 28 تیر 1397

عیدی

یارب عید است،عطابر همه ده
بر ماتم واندوه همه خاتمه ده
پایان غم همه ظهور مهدیست
تعجیل فرج به مهدی فاطمه ده

نظر شما :