مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

عیدی

یارب عید است،عطابر همه ده
بر ماتم واندوه همه خاتمه ده
پایان غم همه ظهور مهدیست
تعجیل فرج به مهدی فاطمه ده

نظر شما :