مرکز مجازی مهدویت
چهارشنبه 27 تیر 1397

عرق شرم زمین

قطعهء گمشده ای از پر پرواز کم است
یازده بار شمردیم و یکی باز کم است
این همه آب که جاریست،نه اقیانوس است
عرق شرم زمین است،که"سرباز"کم است

نظر شما :