مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 مهر 1397

عشق

عشق یعنی انتظار و انتظار
عشق یعنی هر چه بینی عکس یار
عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی در فراقش سوختن