مرکز مجازی مهدویت
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

بهار مردمان

بهاران، جلوه ای از روی خوبت
بهار مردمان باشد حضورت
کنون که غایبی از دیده ما
بود پاییز تا عصر ظهورت

نظر شما :