مرکز مجازی مهدویت
پنج شنبه 28 تیر 1397

بهار مردمان

بهاران، جلوه ای از روی خوبت
بهار مردمان باشد حضورت
کنون که غایبی از دیده ما
بود پاییز تا عصر ظهورت

نظر شما :