مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 بهمن 1396

ماه دوازدهم

خوشا به حال امسال
ماه دوازدهمش را دید و عمرش به سررسید
میترسم عمرم به سررسد و"ماه دوازدهمم"راندیده باشم

نظر شما :