مرکز مجازی مهدویت
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

ماه دوازدهم

خوشا به حال امسال
ماه دوازدهمش را دید و عمرش به سررسید
میترسم عمرم به سررسد و"ماه دوازدهمم"راندیده باشم

نظر شما :