مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

ماه دوازدهم

خوشا به حال امسال
ماه دوازدهمش را دید و عمرش به سررسید
میترسم عمرم به سررسد و"ماه دوازدهمم"راندیده باشم