مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

منتظران؛ به گوش

اگر با آمدن آفتاب از خواب بیدار شویم، نمازمان قضاست
پس هرچه زودتر از خواب بیدار شویم ...

نظر شما :