مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 2 بهمن 1396

منتظران؛ به گوش

اگر با آمدن آفتاب از خواب بیدار شویم، نمازمان قضاست
پس هرچه زودتر از خواب بیدار شویم ...

نظر شما :