مرکز مجازی مهدویت
پنج شنبه 28 تیر 1397

منتظران؛ به گوش

اگر با آمدن آفتاب از خواب بیدار شویم، نمازمان قضاست
پس هرچه زودتر از خواب بیدار شویم ...

نظر شما :