مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

تک گل عالم

بوی گلها عالمی را مست و حیران میکند
دیدن مهدی هزاران درد،درمان میکند
مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار
من گلی دارم که عالم را گلستان میکند

نظر شما :