مرکز مجازی مهدویت

تقصیر ماست

در روزگار ما تو بیابان نشین شدی
خاکم به سر که دل ما حیا نکرد
دیدند درد دین خدارا نداشتیم
مارا کسی برای شهادت جدا نکرد

نظر شما :