مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

آمار مشکوک

ماهواره امید:من به آمار زمین مشکوکم
اگر این سطح پر از آدمهاست؛پس چرا یوسف زهرا تنهاست؟...

نظر شما :