مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397

سربازان امام زمان

سربازان امام زمان(عج) از هیچ چیز جز گناهانِ خویش نمی هراسند.
شهید آوینی