مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397

یوسف پیامبر

قصه عجیبی است!
70میلیون نفر شامگاه هر جمعه در انتظار سریال یوسف پیامبرند،غافل از اینکه 1174سال است که یوسف زهرا(س)فقط منتظر 313 نفر است.

نظر شما :