مرکز مجازی مهدویت

روز امید بشر

ای دل شیدای ما گرم تمنای تو
ای شود آخر عیان طلعت زیبای تو
نیمه شعبان بود روز امید بشر
شادی امروز ماست نهضت فردای تو

نظر شما :