مرکز مجازی مهدویت
سه شنبه 1 آبان 1397

آمد بهار

آمد بهار و حیف که ما را بهار نیست
وین جرعه ها به کام دلم خوش گوار نیست
گفتم بهار آمد و پر شد جهان ز گل
دیدم که یار نامد و گفتم بهار نیست

نظر شما :