مرکز مجازی مهدویت

آنکه می خواهد بیاید

انتظارش ،انتظارم سیر کرد
آنکه می خواهد بیاید دیر کرد
تابه کی در انتظارش دیده بر در دوختن
آمدن ،رفتن،ندیدن ،سوختن

نظر شما :