مرکز مجازی مهدویت

فصلنامه انتظار موعود رتبه علمی – ترویجی کسب کرد

کسب این موفقیت را به مدیر مسئول و سردبیر، و اعضاء هیئت تحریه تبریک می گوییم .
لازم به ذکر است که اساتید ، دانشجویان و محققان گرامی می توانند ، مقالات خود در زمینه مهدویت و موضوعات مرتبط را به دفتر فصلنامه ارسال نمایند.
آدرس دفتر فصلنامه: قم – خیابان شهدا، کوی 22- کوی شهید علیان – مرکز تخصصی مهدویت
تلفن:7737801-0251