مرکز مجازی مهدویت

ترازو

 

به وسیله ترازوي طلا فروشان چیزهاي باارزش و سبک مانند انگشتر طلا را می توان سنجید؛ ولی شمش هاي فراوان که سنگین هستند را نمی توان وزن کرد و ارزش آن ها را فهمید.

مسائلی از جمله اینکه چه کسی امام و در چه سنی باشد؟ اینها طلاي ناب سنگین است، عقل انسانها مانند ترازوي مغازه هاي طلافروشان است، قابلیت سنجش آنها را ندارد. نمی تواند آن را بفهمد و بسنجد. سلیقه اي هم نیست؛ زیرا سلیقه پیرو هوس است و آداب و رسوم نیز گاهی متغیّر، بی دلیل، خرافه و یا با

القائات و وسوسه هاي شیطان همراه است.

کلمات کلیدی :

نظر شما :