خورشید من بر آی مهدویت و ظهور از منظر رهبر آثار دعا برای تعجیل در فرج عدالت مهدوی، آرمانی انسانی السلام علیک یا اباصالح المهدی