ملاقات گرایی و آسیب های آن! برداشت های نادرست از مفهوم انتظار آیا جزیره خضراء وجود دارد؟ آیا تعیین وقت ظهور صحیح است؟ تطبیق نشانه های ظهور بر مصادیق خاص تعجیل در امر ظهور! باید ها و نبایدها آسیب شناسی تعیین وقت ظهور راهکاری های قرآنی در پیشگیری از آسیب های مهدویت آسیب شناسی طرح مباحث غیر ضروری چرايي پيدايش آسيب «تطبيق گرايي» در آموزه های مهدويت