آينه‌دار بهار از پلک هایم خورشید می ریزد ای فرشته امید! نوروزي ديگر، بدون تو... عشق به دنبال توأم مولاي من! سلام اي طلوع تماشا کمي فکر!! غدير همين‌جاست … درست همين‌جا السَّلَامُ عَلَى رَبِيعِ الْأَنَامِ سلام گل نرگس مهمان عصمت خير سرمان، منتظر آقاييم براي آمدنت زود هم دير است عهدنامه میثاقی دوباره