مرکز مجازی مهدویت
میثاقی دوباره
اطمينان ما را به او و يقينمان را به وثوقش بيافزاي. از ما شمشير زناني ساز كه نه در...
عهدنامه
در آن‌جا تو مي‌تواني صميمانه با آقاي خود عهد ببندي؛ البته اين غرفه نمادين است و صرفاً براي تفكر...
آينه‌دار بهار
خواهد آمد و آهوان رميده را ضمانت خواهد کرد و گرگ‌هاي دريده را خجل خواهد ساخت.خواهد آمد و واژه ظلم...
از پلک هایم خورشید می ریزد
ديشب، باز هم خواب تو را ديدم. خواب ديدم قيامت شده و همين نامه‌هاي شبانه، شفاعت مرا کردند. به...
براي آمدنت زود هم دير است
گفتند يار رفته  سفر باز مي رسد                        بيش از هزار سال گذشت و خبر نشد...
خير سرمان، منتظر آقاييم
در احوال يكي از مشتاقان دل‌سوخته و شيفتگان چشم‌به‌در دوخته گفته‌اند كه چهل‌شب، چهارشنبه در مسجد سهله، ملازم آستان اميد...
مهمان عصمت
بی بی! ... سلام! باز هم آمده ام، با دلی لبریز از شوق، با چشمانی در انتظار، آمده ام...
سلام گل نرگس
سلام گل نرگسبه نام آن كه انسان را مسافر كاروان انتظار گردانيد...
السَّلَامُ عَلَى رَبِيعِ الْأَنَامِ
بهار پيوندي است دوباره با سرآغاز حيات و جوشش. بار ديگر زندگي و بالندگي. و اين خود تلنگري است...
RSS