مرکز مجازی مهدویت

اقدامات وبرنامه هاي صهيونيزم در تقابل با آموزه مهدويت درحوزه فرهنگ

 

اهميت و اهداف تحقيق

يكي از موضوعات اساسي دين اسلام يعني تولي وتبري است، و نا گفته پيداست كه تبري از دشمنان بدون شناخت آنان ميسر نمي شود. بديهي است، عدم شناخت كافي و دقيق از گستره عمليات دشمن و ساده نگري و ساده انگاري در قبال آن چه خسارتهاي جبران ناپذيري را درجامعه منتظر مي تواند وارد كند. از اين رو، اين مقاله وظيفه خود مي داند تا با جمع آوري، بررسي و تحليل كتب و مقالاتي كه در اين زمينه به صورت پراكنده نگاشته شده، گامي موثر در بصيرت افزائي جامعه منتظر بردارد.

روش تحقيق در اين تحقيق به منظور بررسي داده ها، از روش توصيفي و تحليلي بهره برده شده است.

کلمات کلیدی :