شواهد ستيز دشمنان با فرهنگ مهدویت استعمار و بهره گيري از آخرالزمان استعمار و آخرالزمان اقدامات وبرنامه هاي صهيونيزم در تقابل با آموزه مهدويت درحوزه فرهنگ بررسی فیلم آخرالزمانی کتاب ایلای The book of Eli