مرکز مجازی مهدویت
دوشنبه 4 تیر 1397

در مبارزه با خرافات چه بايد كرد ؟

مقام معظم رهبري:
در مبارزه با خرافات شجاع باشيد. البته خرافه چيست؟ خود اين مهم است. بعضيها هستند كه حقايق دينى را هم به عنوان خرافه انكار مى كنند. ما كارى با آنها نداريم.
آنچه كه با كتاب و سنت متقن و معتبر ثابت شده، از دين است؛ چه حالا عقول بپسندند يا نپسندند. از اين حمايت و دفاع كنيد. آنچه كه با دليل معتبر، ثابت نشده است و با مبانى و اصول دينى معارضه ندارد، درباره ى آن ساكت بمانيد. آنچه كه با يكى از اصول دينى معارضه دارد و مدرك معتبرى ندارد، ردش كنيد. اين مى شود خرافه، و معيار خرافه اين است.امروز، مدعيان ارتباط با امام زمان عجل الله تعالي فرجه و ارتباط با غيب، به شكلهاى مختلف، در جامعه كار مى كنند. البته همه اينها نشانه اين است كه گرايش به دين، يك عنصر اصلى در زندگى مردم است. مردم به مسائل دينى علاقه دارند كه آدم خرافه ساز مى رود، خرافه درست مى كند؛ چون آن كالاى اصلى در اختيارش نيست، كالاى تقلّبى را به ميدان مى آورد تا اينكه مردم را جذب كند. اين نشانه گرايش مردم به دين است. اما خوب، اين خطرناك است. در مقابلة با خرافات و آن چيزهايى كه از دين نيست، شجاع باشيد و بگوييد. ملاحظه اينكه حالا ممكن است كسى بدش بيايد يا ممكن است چه بكند، نكنيد؛ كه غالباً در مواردى انسان متأسفانه مى بيند كه اين مراعاتها هست و . . .

ديدار با روحانيون استان سمنان 17/8/858