مرکز مجازی مهدویت
رجعت
طبق نظر شيعه آنچه كه اعتقاد به آن لازم است و از حدود اعتقادات شيعه محسوب مي شود، اصل اعتقاد...
رجعت در ادعيه و زيارات
از آوردن دو كلمه عود و كرَّة اين مطلب استفاده مي شود كه رجعت مراد است؛ چون اين كلمات وقتي...
نقش تربيتي رجعت در پويايي جامعه شيعه
 رجعت، اعتقاد به بازگشت دو گروه از مردگان مؤمنان محض و كافران محض پس از ظهور حضرت مهدي عجل الله...
هدف رجعت
یكي از سؤالاتي كه در بحث رجعت مطرح مي‌شود، اين است كه چرا بايد عده‌اي از انسان‌ها ـ اعم از...
براهین نقلی و عقلی برای اثبات رجعت
يكي از اعتقادات مكتب شيعه، رجعتِ برخي مردگان به دنيا، پيش از قيامت است. عالمان شيعه، با عنايت به قرآن...
رجـعت در آثار اسلامی
با توجه به جایگاه برجستة رجعت در آموزه های شیعه، عالمان و محدثان این مذهب از دیرباز به این موضوع...
آشنايي با رجعت
يکي از حوادث مهم هنگام ظهور، موضوع رجعت و بازگشت نيکان و بدان به دنياست که از جمله عقايدآشنایی با...
رجعت از دیدگاه قرآن
باور به رجعت، كه يکی از اعتقادات شيعه است، در طول تاريخ پُر فراز و فرود خود، همواره مورد توجه...
زنان و مردان رجعت کننده
از باورهاي ويژة شيعيان، اعتقاد به رجعت و حيات مجدد افراد و گروه‌هاي خاص در پايان تاريخ و ظهور امام...
RSS