مرکز مجازی مهدویت

وقار و متانت مربی

 وقار و متانت مربی

وقتی مربی ؛خود با وقار و متانت و آرامش در كلاس درس حاضر می شود و از صداي بلند و داد و بيدادهاي بي جا پرهيز می کند اين آرامش و متانت بر مخاطبان نيز تاثير خواهد گذاشت و باعث خواهد شد كه آنها نيز در كلاس آرامش داشته باشند و از سر و صداي بيجا و بي انضباطي پرهيز نمايند. 

لذا ما مربیان مهدویت باید سعی کنیم در حین تدریس و کلاسداری در راستای آموزش مفاهیم مهدوی آرامش و متانت لازم را داشته باشیم زیرا تُن صدا ي مربی در آرامش فراگيران بسيارموثر است.