مرکز مجازی مهدویت

اصول حاکم بر نظام خانواده مهدوي

خانواده مجموعه اي از افراد است که وظيفه دارد تحت سرپرستي پدر خانواده در مسير رضايت ولي خدا خود را شکل و ارتقاء داده و در تعامل با محيط اطراف نيز نه تنها از خود پاسداري نموده بلکه براساس باورهاي خود در رشد و شکوفايي جامعه نيز تاثيرگذار باشد.
با اين تعريف از خانواده بايد اصول ديگر را نيز پذيرفت.


ادامه مطلب در لینک زیر:

 http://mahdi313.com/index.html?pg=articles&id=614