مرکز مجازی مهدویت
منجي در اديان هندو
در آيين هندو، موعود نجات‌بخش موسم به «کلکي kalki » در پايان آخرين دوره زماني از ادوار چهارگانه...
منجي در آيين بودا
ميتريه همچنين به شکل يک عنصر مهم در گروه هاي منتظران که در کره پيدا شده اند، ظاهر...
آنچه درباره موعود یهود باید دانست
ماشيح انساني معمولي است؛ به عبارت ديگر، ماشيح از نظر فيزيکي و جسماني، انساني خاکي و از...
عقيده به موعود در ميان يهوديان معاصر
در اصول سيزده   گانه ايمان يهود، بعد از توحيد، نبوت حضرت موسي(عليه السلام)، کتاب تورات، رستاخيز و پاداش...
انديشة موعود در آيين مسيحيت
دين مسيحيت ـ به ويژه از ديدگاه مسائل معرفتي و شناختي ـ ادامه دين يهود است. منبع اص لي ديني...
مصلح آسمانی ، آرزوی همه ادیان
اميد به آمدن «مصلح بزرگ آسماني»، در آينده­اي روشن و استقرار عدالت و صلح فراگير و همگانی ، امري...
ادوار تاريخي در نگاه بوداييان
در دين بودايي نيز چون دين هندويي، جريان وجود بر اساس حرکت دوري است، براي عالم آغاز و پاياني...
موعود در آيين مسيحيت
كلمه‌ي «انجيل» در زبان يوناني به معناي مژده است: مژده به فرا رسيدن ملكوت آسمان يا پيمان تازه. گروه...
ملت های جهان در انتظار مصلح جهاني
مسأله‌ي عقيده به ظهور مصلحي جهاني امري عمومي و همگاني است و مختص مكاتب و اديان مذكور نبوده، بلكه...
RSS