خواستگاه انتظار مصلح جهانی انتظار در مكاتب فكرى غيردينى انتظار از دیدگاه اهل سنّت مهدویت محور وحدت باور موعود در اديان ابراهيمي محور های امید در ادیان ابراهیمی باور منجی در ادیان غیر ابراهیمی ماشيح منجي يهود درآمدي بر آينده نگري در اديان هزاره گرايي در مسيحيت مسيحيت و دو چهره از مسيح موعود موعود در آيين يهود موعود در آيين هندو موعود در آيين بودا ملت های جهان در انتظار مصلح جهاني موعود در آيين مسيحيت ادوار تاریخی در نگاه زرتشتیان ادوار تاريخي در نگاه بوداييان مصلح آسمانی ، آرزوی همه ادیان انديشة موعود در آيين مسيحيت عقيده به موعود در ميان يهوديان معاصر آنچه درباره موعود یهود باید دانست منجي در دين زرتشت منجي در آيين بودا منجي در اديان هندو