انتظار از دیدگاه مقام معظم رهبری بایسته های یک منتظر انتظار ؛ انقلابي ماندن، همه جا، همه وقت ایجاد تمدن اسلامی؛ مأموریت اصلی منتظران یاران امام شیعیان باید چگونه باشند؟ احکام منتظران (1) چه دعایی کنیم وظايف جوان منتظر صحنه همچنان باقی است! مراقبه‌هاي زمينه‌سازان ظهور وظايف سياسي اجتماعي منتظران احکام منتظران (2) احکام منتظران (3) احکام منتظران (4) احکام منتظران (5)